Överdirektör Anders Wik är arg. Adrenalinet svallar. Han vill punktera alla myterna som staplats kring FRA, han vill att någon äntligen lyssnar.

Hans chef, generaldirektör Ingvar Åkesson, är ännu argare. Han gav en ingenjörstidning en kort intervju och fann en förstasida som skrek ut precis motsatsen till det han ville ha sagt. Han är så förbannad att han gjort sig osynlig och vägrar se journalister på ett tag. Anders Wik pekar på rubriken som täcker halva förstasidan – ”Så ska Sverige avlyssnas” – och han säger med nästan lika stora bokstäver:

– Vi ska inte avlyssna Sverige. Vi lyssnar inte på din moster i Motala, det är en skum typ långt borta i ett främmande land vi ägnar oss åt.

Han kommer att upprepa det flera gånger under de timmar vi samtalar. Har travar upp de offentliga utredningar som handlar om FRA och han lägger regeringens lagrådsremiss överst.

Dagens verksamhetsbeskrivning lyder ”kartlägga yttre militära hot mot landet och vara till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik”. I regeringens lagförslag stryks ordet ”militära”. Kartlägga yttre hot är alltså målet, anpassat för en tid där terrorism är ett större hot än en rysk invasion. Redan på första sidans fjärde rad står att ”det uttryckligen anges att verksamheten endast får avse utländska förhållanden”.

– Ändå fortsätter alla foliehattar att tänka på oss som inhemska brottsutredare, inte som signalspanare med internationell inriktning. Om lagförslaget går igenom gör vi bara vad våra uppdragsgivare ber oss om efter godkännande i kontrollorganet. Något annat får vi inte syssla med. Om ingen ber oss om någonting så gör vi ingenting, säger han.

Dessutom betonar han att FRA inte har något eget syfte med att lyssna.

– Polisen har det, militären har det, det ligger i deras verksamhet.

Sedan andra världskrigets slut har FRA lyssnat på radiotrafik och andra signaler som gått genom luften, som till exempel radarvågor. Radiotrafiken var oftast militär eller diplomatisk.

– Under det kalla kriget kom hotet från Sovjetunionen och östblocket. Vi hade en god kunskap och vi följde radiotrafiken ganska problemfritt. Sedan kom kommunikationssatelliterna och vi fick plötsligt en massa ny civil trafik i luften. Så när vi beskrivs som enbart militärt inriktade stämmer det inte. Vi har lyssnat på internet så länge det funnits – via satellit. Eftersom du inte vet vilken väg ditt samtal tar, via satellit eller kabel, är det bara slumpen som avgör integritetsskyddet. Lagförslaget ger samma rättsskydd i bägge fallen.

Han talar tålmodigt om alla missuppfattningar eller vantolkningar han tycker sig se i nästan alla sammanhang. Bara på en punkt blir han tyst. Om Säpos kritik vill han inte säga ett enda ord. Det hjälper inte att fråga honom om revirstrider och egna syften.

Men förre Säpochefens Anders Erikssons argumentet att lagförslaget skulle strida mot grundlagen och Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter har han ett svar på:

– Lagförslaget redovisar en rad remissvar från Justitiekanslern och ett antal jurister i olika högre domstolar. Ingen av dem har haft invändningar på den punkten. Dessutom finns liknande lagar i flera EU-länder.

Hur ska det då gå till att granska trafiken som passerar landets gränser? Kritiker har talat om lagringsbehov som skulle fylla en yta motsvarande Gotland med hela servrar och att det handlar om att ”massavlyssna svenskars privata telefon-, e-post-, fax- och sms-kommunikation”.

Operatörerna har dessutom protesterat mot att regeringen vill vältra över kostnaderna på dem.

– Det handlar framför allt om att gallra. Först att välja typer av råmaterial och börja spärra allt ointressant. Därefter kan vi börja söka i det material vi har kvar. Bägge dessa led är automatiska och det är inte så enkelt som att stoppa in ett par sökord, det är knappast effektivt.

Han beskriver en kombination av flera tekniker; filter och sökfunktioner som kan jämföras med spamfilter och antivirusprogrammens sökmotorer, men går naturligtvis inte in i detalj.

Först efter dessa automatiserade steg tar en manuell sovring vid.

– Det är en risk att kasta det mesta redan från början, för en del av vikt försvinner säkert, men hellre det än att dränkas av data. Och att spara allting för att analysera i efterhand, det har vi aldrig ens funderat på!

Vad gäller remissens diskussion och kostnaderna för operatörerna på 75 miljoner, säger han:

– Om vi nu får tillfälle att prata med operatörerna kan vi visa dem att det varken är så komplicerat eller dyrt som det framställts.

För FRA handlar det om investeringar på 200 miljoner under fem år. Redan finns en hel del program mer eller mindre färdigutvecklade. Ny utrustning köptes under de gångna två åren.

Nu återstår att bygga ut lagringskapaciteten – utan att fylla ens Lovön med hårddiskarrayer!

Fakta

  • 2003 kommer utredningen ”Försvarets radioanstalt – en översyn” med förslaget att låta FRA avlyssna även trådbunden kommunikation.
  • 2006 skickar försvarsministern ett lagförslag på remiss över jul och nyår. Beställningar av signalspaning från militär, polis och andra mundigheter ska gå via Försvarets underrättelsenämnd. Regeringen beställer direkt hos FRA.
  • 2007 kompletteras förslaget efter kritik med att ett integritetsråd inrättas. Underrättelsenämnden kompletteras med jurister.
  • Lagförslaget ligger nu hos Lagrådet och är tänkt att träda i kraft vid halvårsskiftet.
  • Försvarsunderrättelse- verksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.
  • I verksamheten ingår också att medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete.
  • Försvarsunderrättelse- verksamhet får endast avse utländska förhållanden.