Lagändringen, som nu ska på remiss till lagrådet, är en anpassning till EUs rambeslut om angrepp mot informationssystem. Ändringen sker i brottsbalkens bestämmelse om dataintrång.

Med lagändringen utvigdas dataintrångsbestämmelsen till att också avse "undertryckande av en upptagning för databehandling". Dessutom dessutom kan man dömas för dataintrång om man gjort sig skyldig till "annat allvarligt hindrande av användningen av en sådan upptagning".

På svenska betyder detta att tillgänglighetsattacker, eller dos-attacker, där en webbserver sätts ur spel genom att den översvämmas av trafik, blir straffbara.

Ändringen innebär också att försök och förberedelse till sådana attacker blir straffbara enligt bestämmelserna om försök och förberedelse till dataintrång. Dessutom blir brottsbalkens generella bestämmelser om medverkan till brott tillämpliga.
Dataintrångsbestämmelsen ska enligt den nya lagen omfatta alla uppgifter som befordras och som är avsedda för databehandling.

Lagrådsremissen bygger på en promemoria som justitiedepartementet lämnade till den förra regeringen i mars 2005. Sedan dess har lagförslaget samlat damm i regeringskansliet.

Tillgänglighetsattacker har tidigare varit svåra att brottsrubricera, vilket försvårat för polis och åklagare. Den första domen för en attack föll i februari förra året, då en ung man dömdes i Stockholms tingsrätt, då under rubriceringen egenmäktigt förfarande.