I land efter land införs speciella handsfree-lagar som av trafiksäkerhetsskäl förbjuder allt bilister att prata i mobilen utan handsfree när de kör. Men i Sverige har riksdagen flera gånger tagit ställning mot handsfree-tvång med hänvisning till forskningsresultat som Vägverket och Väg- och trafikforskningsinstitutet, VTI, tagit fram.

Men nu kan det bli ändring i frågan. Nya bestämmelser kan tvinga fram en lag även i Sverige.

– Frågan är under beredning, säger Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) på näringsdepartementet.

De svenska forskningsstudierna slår fast att det är själva mobilsamtalen som kan ta koncentrationen från bilkörningen och under vissa förhållanden göra bilisterna lika trafikfarliga som om de vore rejält rattfulla. Om man använder handsfree eller inte har ingen som helst betydelse i sammmanhanget, enligt de svenska forskarna.

Slutsatsen bekräftas ytterligare i en kompletterande genomgång av forskningsläget som Vägverket nyligen låtit göra, säger Chris Patten, forskare på Vägverket, till CS.

Men trots forskarnas slutsatser har det politiska trycket för en svensk handsfree-lag varit fortsatt stort. Under de senaste åren har ett par dussin enskilda riksdagsledamöter från samtliga partier i motioner till trafikutskottet krävt en svensk handsfreelag. Men motionerna har alltid avslagits med hänvisning till Vägverkets forskningsresultat.

Men nu har FN-organet UNECE kastat sig in i spelet med ett beslut som sannolikt innebär att Sverige ändå kan tvingas rätta in sig i ledet och införa handsfreekrav i lagstiftningen.
I förra veckan konstaterade riksdagens trafikutskott i ett betänkande att UNECE nyligen infört ett handsfree-krav i en internationell konvention som Sverige förbundit sig att följa.

FN-organet beslutar om bland annat internationella trafiksäkerhetsfrågor. Allt ifrån hur vägskyltar ska se ut till vilka vägar till vilka krav som ska gälla för körkort. Hittills har Sverige alltid plockat in dessa bestämmelser i svenska lagar och förordningar.

Utskottet bollar över frågan till regeringen som nu måste ta ställning till om UNECE:s nya handsfree-bestämmelse ska plockas in i den svenska lagstiftningen.UNECE-kravet har införts i den såkallade Wienkonventionen, som Sverige förbundit sig att följa.

– Sverige har förbundit sig att följa Wienkonventionen, konstaterar Jenny Forkman, jurist på näringsdepartementet.
Men samtidigt finns det inga sanktioner för ett land som bryter mot reglerna i Wienkonventionen, tillägger hon.

Henrik Hansson använder en försiktigare formulering och säger att Wienkonventionen är ”delvis” bindande.

Trafikutskottets ordförande Anders Karlsson (s) säger handsfreefrågan diskuterades grundligt under utskottets senaste möte.

– Det är är en jättesvår fråga. Forskningen visar att körsäkerheten inte blir bättre med handsfree. Det är mobilsamtalet som sådant som under vissa förusättningar är en trafiksäkerhetsrisk, säger han.

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande i trafikutskottet, tycker inte heller att det i dagsläget finns underlag för att besluta om en svensk handsfreelag, åtminstone inte på grundval av de forskningsresultat finns tillgängliga just nu. Men det kommer hela tiden ny forskning som snabbt kan förändra bilden, tillägger han.

– Det här är även fortsättningsvis en i högsta grad levande fråga. Och personligen anser jag att det är ganska självklart att man kör säkarare med handsfree i exempelvis komplicerad stadstrafik jämfört med om har ena handen ockuperad av en mobiltelefon, säger Jan-Evert Rådhström.

Fakta

Vägverkets forskningsresultat slår fast att det är mobilsamtalen som sådana som kan göra bilkörningen osäker. Ju mer mentalt krävande ett mobilsamtal är desto trafikfarligare blir bilföraren. Detta är något mankunnat iaktta både hos förare som använder handsfree och på förare som talar i mobilen utan handsfree. Användning av handsfree gör således inte att bilförare kör säkrare när de talar i mobilen.

Men denna slutsats ifrågasätts av bland andra de riksdagsledamöter som i motioner krävt att Sverige i likhet med andra västeuropeiska länder inför handsfreekrav i lagstiftningen.

Här är argumentet att en bilförare som för ett mentalt ansträngande mobilsamtal kör ännu sämre utan handsfree när den ena handen är upptagen av mobiltelefonen istället för att manövrera bilen.

Utan handsfree adderas således ytterligare en riskfaktor till den redan trafikfarliga körsituationen.