45 procent av cheferna säger sig vara stressade ibland och av dem känner 29 procent stress på veckobasis. Det är dubbelt så många kvinnor som män som känner sig stressade varje vecka.

Även bland de som känner sig stressade varje vecka (16 procent) är andelen kvinnor fyra gånger så hög. Av de tillfrågade svarade endast 11 procent att de aldrig känner sig stressade.

Det finns en rad faktorer som orsakar stressen. Bland de som ofta känner av stress uppger en stor andel att de saknar bra stöd från den egna chefen. Varannan chef uppger otydliga mål eller förväntningar som stjälpande faktor, medan en av fem anser att underbemanning och konflikter bidrar till stress.

Merparten av cheferna ägnar högst hälften av att leda andra, resten går åt till att sköta det egna arbetet. Endast en av fyra ägnar mer än 50 procent av sin tid åt att leda andra.

Undersökningen som omfattar 102 chefer med akademisk bakgrund i Stockholmsområdet har gjorts av Utbildning.se. 58 procent av de tillfrågade var kvinnor och 46 procent var över 45 år.