Kreatören, pessimisten, optimisten som tror på allt, traditionalisten, kritikern, politikern som ser allt som ett maktspel och kannibalen som tar åt sig äran av andras kreativitet.

Känner du igen typerna? Detta är enligt forskaren Farida Rasulzada de huvudkaraktärer som finns på en arbetsplats. Och anledningen till att det finns figurer som kannibalen beror på att det finns ett kontrollbehov hos företagen.

– Kontrollsyndromet dödar kreativiteten. Företagen vill ha kreativa anställda men deras behov av att kontrollera är starkare. De anställda får inte uppfinna hjulet på nytt utan måste använda metoder som redan finns, säger Farida Rasulzada.

Att skapa en kreativ miljö ger stora vinster. Först och främst gör innovationskraft att affärerna växer. Men det innebär också att medarbetarna mår bättre. Det visar Farida Rasulzadas avhandling i psykologi vid Lunds universitet som lades fram i somras.

Men ute i företagen är signalerna dubbla. Kontrollbehovet gör att företag ger budskapet att de anställda ska vara kreativa – men att de samtidigt ska sänka sina kostnader.

De anställda kan bli ombedda att tänka utanför ramarna men sedan blir de bestraffade när de försöker utföra arbetsuppgifter på nya sätt. I ett fall tog ett företag bort bonusen för en anställd som försökte tänka i nya banor och därmed inte nådde upp till sin produktionskvot, berättar Farida Rasulzada.

– Företagen tänker ibland för kortsiktigt och de glömmer att kreativitet kan bli lönsam i längden. I stället bör de sända ut det motsatta budskapet att den som tar risker inte kommer att bestraffas om han eller hon misslyckas.

Det kan låta som en självklarhet att folk mår bättre på ett kreativt företag. Men sambandet mellan kreativitet och hur medarbetarna mår har tidigare inte varit kartlagt. Varken hur den sociala omgivningen påverkar kreativiteten eller hur kreativiteten påverkar hur de anställda mår.

Farida Rasulzada har studerat utvecklingsingenjörer i svenska tillverkningsföretag och tittat på sambanden mellan en arbetsplats grad av kreativitet och hur de anställda mår.

Hennes studier visar att klimatet i organisationen tillsammans med gruppklimatet graden av förändringsorienterat ledarskap, arbetsresurser och arbetsbelastningar påverkar kreativitet och innovation.

Kreativa organisationer gör medarbetarna mer entusiastiska, engagerade och positiva. Ett kreativt klimat minskar även stressrelaterade problem som sömnsvårigheter, oro och irritation.

– Kreativ betyder i det här sammanhanget två saker. För det första måste företaget generera idéer som är av värde för organisationen och som är innovativa och som på olika sätt kan omvandlas för verksamheten i positiva resultat, säger Farida Rasulzada.

– För det andra måste företaget arbeta aktivt för att skapa en positiv atmosfär och ett klimat för utveckling. Som anställd ska man känna stöd från sina kollegor.

Hennes studie visar att individer som bedömer organisationsklimatet som kreativt känner mindre stress.
Men är inte också en viss kontroll bra?

– Jo, struktur är bra för kreativiteten. Men för hård kontroll skapar en risk att man prioriterar kortsiktiga, snabba lösningar, att sänka kostnader, och inte tänker på vad man kan vinna på lång sikt.

Kvinnor upplever mer stress och högre arbets­belastning än män.

– Företagen är sämre på att tillvarata den kreativitet som finns hos kvinnor, vilket kan vara en förklaring till ohälsa bland många kvinnliga anställda.

Det är svårt att uppnå så kallad radikal kreativitet, att helt bryta mot gamla invanda mönster. Det beror på ekonomiska begränsningar, tidsbrist och inre konflikter, organisationsförsvar, ”politisk kannibalism” och samarbetssvårigheter.

Genom att det finns restriktioner utvecklar vissa individer så kallad adaptiv kreativitet, det vill säga lär sig att förbättra det som redan finns utan att kunna övergå till den radikala kreativitetens mer normbrytande beteenden.

Dessutom finns något som Farida Rasulzada betecknar som en konservativ kreativitet: att förbli vid det gamla. Här finns en risk att ett företag tror sig vara kreativt men i själva verkat belönar traditionalism, med samma material och metoder. Det begränsar successivt en kreativ utveckling med nya sidospår.

– Rutiner och ingrodda sätt att arbeta leder till ökad risk för att den inneboende kreativiteten hos medarbetarna inte tillvaratas. Medarbetare som känner sig kreativa mår bättre blir bättre på att hantera problem och påfrestningar som kan uppstå, säger Farida Rasulzada.

Fakta

Författare: Farida Rasulzada, forskare vid Institutionen för Psykologi på Lunds universitet.
Titel: Organizational creativity and psychological well-being.

Är ditt företag kreativt? Testa din arbetsplats med fem korta frågor:
1. Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?
2. Är det tillåtet att misslyckas eller bestraffas misslyckanden?
3. Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer?
4. Har du och dina kollegor möjlighet att göra er hörda när det gäller hur företaget styrs och utvecklas?
5. Använder ni ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen eller möts nya idéer oftast av ”Nej, det har vi redan provat” eller ”Det är ändå ingen idé”?

1. Människan är ett vanedjur som lätt faller in i att göra vad som förväntas. Därför är det viktigt att aktivt betona kreativitetens viktiga roll i företaget.
2. Skapa utrymme för kreativitet. Ge individen utrymme, tid, att utveckla idéer. Se till att inte bara ledningen är kreativ utan uppmuntra kreativitet hos alla anställda.
3. Hitta en balans mellan kontroll, som behövs för att få ordning, och kreativitet. Ta tillvara de anställdas idéer om hur verksamheten kan förbättras.
4. Motverka krafter som stryper kreativiteten, exempelvis ett överdrivet kontrollbehov.
5. Belöna tänkande utanför ramarna. Ofta säger sig företagen vilja öka de anställdas kreativitet men bestraffar dem när de försöker och misslyckas.
6. Lyft fram kreativiteten och att det inte handlar om ekonomisk lönsamhet utan om att gynna ett positivt arbetsklimat som i sin tur gynnar tillväxt.
7. Var speciellt noga med att gynna kvinnors kreativitet eftersom de oftare kan känna att deras kreativitet motarbetas.
8. Se upp för personer som motverkar kreativitet genom att stjäla idéer eller motverka utveckling.
9. Se upp för ”falsk” kreativitet. Två bra former är radikal kreativitet, som syftar till att göra nya saker, och adaptiv kreativitet, som går ut på att göra det man gör bättre. En sämre form är ”konservativ kreativitet” som i själva verket går ut på att göra samma saker som tidigare.