Begreppet corporate performance management, cpm, introducerades 2001 av analysföretaget Gartner. I dag har alla viktiga leverantörer av beslutsstödsverktyg cpm-produkter i sortimentet, men det råder stor oenighet om vad begreppet cpm står för.

Gartners definition var så bred att den kan fås att innefatta det mesta, se faktarutan. Men vad betyder cpm för systemleverantörerna i dag?

Till att börja med har flera leverantörer gått ifrån begreppet cpm och pratar i stället om performance management. Även besläktade begrepp som enterprise, business och operational används i stället för corporate. Mest intressant är hur olika leverantörer ser på cpm i förhållande till business intelligence, beslutsstöd.

– Sett ur ett systemperspektiv syftar cpm på system för att aktivt styra ett företag. Business intelligence är den del av cpm som producerar beslutsunderlag, säger Anders Hermansson, marknadschef på Cognos i Sverige.

Microsoft håller inte med.

– Business intelligence är det övergripande begreppet. Performance management syftar på styrning av ett företag genom att mäta prestanda, säger Marcus Gullberg, produktchef för databasen SQL Server på Microsoft i Sverige.
Oracle tar en medlande roll.

– Cpm handlar om verksamhetsstyrning och strategisk affärsutveckling. Tidigare sågs business intelligence som en del av cpm. I dag är business intelligence ett paraplybegrepp som omfattar cpm, säger Anders Eckman, affärsutvecklingschef för beslutsstöd på Oracle i Norden.

Han säger vidare att nyckeltal är viktiga för att kunna jämföra utfall och prognoser med uppsatta mål och att nyckeltal ofta värderas med hjälp av styrkort, så kallade business scorecards.

En vanlig uppfattning är att cpm handlar om beslutsstöd i realtid, gärna med nyckeltal. Stämmer det?

– Cpm är inte bara realtid. För att ha nytta av realtidsinformation krävs också att man kan agera i realtid, som i ett callcenter, säger Anders Hermansson.

Det är inte bara systemleverantörerna som har olika åsikter om begrepp.

– Det finns olika åsikter bland våra partner om vad de olika begreppen står för, säger Marcus Gullberg.

Hur det än ligger till med begreppet cpm finns det bara en vettig sak för kunderna att göra: att definiera de egna behoven och ta reda på vad leverantörernas produkt kan och bör användas till.

Och det är inte bara betydelsen av begreppet cpm som förändras med tiden.

– Business intelligence är i dag ett mycket bredare begrepp än vad det var för några år sedan. Det kan innefatta allt från att följa upp kunder på ett analytiskt sätt, till att välja ut kunder för kampanjer och att ge information i realtid till dem som jobbar på ett kontaktcenter, säger Anders Eckman.

Det sista exemplet låter som crm, kundvård.

– I vissa fall kan man se business intelligence som en förlängning av crm, säger Anders Eckman.

Fakta

När Gartner lanserade begreppet cpm 2001 beskrevs det, översatt till svenska, som: ”alla processer, metoder, mätetal och system som behövs för att mäta och hantera en organisations prestanda”.