22 procent av de drygt 1000 tjänstemän i det privata näringslivet som ingår i undersökningen svarar att de måste vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid i stor eller mycket stor utsträckning. Därutöver uppger 30 procent att de måste vara kontaktbara i viss utsträckning.

Två av tio använder sin fritid till att arbeta och något fler män än kvinnor jobbar efter arbetstid.

Tjänstemännen har ganska stor frihet i själva utformandet av sina arbetsuppgifter. 65 procent anser att de kan göra detta i stor eller mycket stor utsträckning. Däremot uppger fyra av tio att de inte kan överlåta arbetsuppgifter på sina kollegor om de får problem eller är överbelastade med jobb. Var fjärde anser också att de får för lite feed-back från närmaste chef.

– Många uppger att de tycker att jobbet är intressant och stimulerande men det ställs stora krav på individerna att vara anpassningsbara, flexibla och självgående. Om man ständigt är tillgänglig, arbetar på fritiden och har ingen eller liten uppbackning från chefer och kollegor blir det på sikt ohållbart. Arbetsgivarna har ansvar för att de anställda har en bra arbetssituation som bidrar till en balans i livet. Det är nödvändigt med uppföljning och återkoppling så att inte arbetssituationen går över styr, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar till undersökningen.