Att möjligheten till kompetensutveckling är viktig när man söker arbetsgivare framgår av Unionens rapport ”Mer utveckling för fler” där fackförbundet tittat närmare på synen på kompetensutveckling bland 2350 av sina medlemmar.

Närmare hälften av de tillfrågade uppgår kompetensutveckling som en avgörande faktor när de avgör vilka arbetsgivare som är mest attraktiva. En dryg fjärdedel säger att de skulle vara beredda att byta arbetsplats mot en motsvarande tjänst med ungefärligen samma lön och förmåner just för att få en ny arbetsgivare.

Samtidigt uppger en av tre att de är osäkra på om den kompetens de har är tillräcklig för att få ett nytt jobb och tror sig inte riktigt ha en möjlighet på arbetsmarknaden utanför det egna jobbet. Lika stor andel känner sig osäkra på om de utvecklas i takt med anställda på andra företag.

Merparten av Sveriges tjänstemän känner ändå att de utvecklas på sina arbetsplatser, men det är fortfarande en fjärdedel som anser att de inte utvecklas.

Det råder också betydande skillnader i synen på kompetensutveckling om man jämför chefer och medarbetare. I den förstnämnda gruppen anser 65 procent att de utvecklas i sitt arbete, medan 45 procent av de anställda svarar ja på denna fråga.

Närmare hälften av cheferna känner sig också trygga i att de utvecklas kompetensmässigt i samma takt som andra mot 29 procent av medarbetarna. Sex av tio chefer tycker också att deras kompetens tas till vara på av arbetsgivaren mot fyra av tio medarbetare.

Fakta

  • 2350 av Unionens medlemmar ingår i undersökningen. 
  • Av de svarande var 44 procent kvinnor och 56 procent män.
  • Undersökningen genomfördes av IPSOS.