1. Specialisering inom test allt viktigare

Test i dag är komplext och kräver djupare specialisering. Automatisering, prestandatestning, säkerhetstestning och kravanalys är områden som tar lång tid att behärska. I takt med att fler lägger ut sin testverksamhet höjs kompetenskraven. Att fler efterfrågar testare med spetskompetens ger fler internationella karriärvägar.

2. Högre krav gör certifiering allt viktigare

Generellt sett ställs krav på en allt högre kunskapsnivå, vilket också ökar behovet av certifiering. Att ha en av de tre olika ISTQB Advanced- certifieringarna är en stor merit.

3. Fler programmerare inriktar sig på test

De båda yrkesgrupperna närmar sig varandra. Agila arbetsmetoder blir allt vanligare, vilket kräver ökad förståelse mellan utvecklare och testare. I takt med att mognadsgraden inom kvalitetssäkring ökar blir arbetsuppgifterna alltmer tekniskt komplexa, vilket kräver goda utvecklingskunskaper.

4. Kompetensbrist – även i lågkonjunktur

Det finns en ökad efterfrågan på resurser inom test. Även i lågkonjunktur satsar allt fler företag på höjd kvalitet för att öka marknadsandelarna och sänka förvaltningskostnaderna. Särskild stor är bristen inom säkerhetstest, automatisering och testning av SAP-system.

5. Allt fler företag använder externa konsulter för test

För företag som inte har test som en del av sin kärnverksamhet kan det vara svårt att ha den kapacitet och spetskompetens som krävs. Därför väljer allt fler att ta in konsulter.