För fem år sedan började Ericsson resan mot att bli en lärande organisation. Med 100 000 anställda över hela världen är det en process som tar tid och i dagsläget har företaget kommit halvvägs, tror Lars Kjellander, ansvarig för lärandestrategier på Ericsson och en av de drivande i projektet.

Samtidigt konstaterar han att Ericsson kanske aldrig kan säga att målet har uppnåtts eftersom förutsättningarna ändras hela tiden, men det är heller inte det viktiga.

– Vi är inte framme än och kanske kommer vi aldrig fram. Huvudsaken är att vi ligger före konkurrenterna. Vi har kommit långt. För fem år sedan fanns inga centrala plattformar och ramar för hur verksamheter skulle jobba med kompetensutveckling. Så är det inte nu längre.

Framför allt var det insikten att kompetensutveckling måste kunna ske snabbt och målinriktat, som gjorde att Ericsson fattade beslutet om att gå mot en lärande organisation.

– Den tidigare modellen att affärsenheterna ska vända sig till en utbildningsenhet som ska tolka behoven, vända sig till externa leverantörer och sedan komma tillbaka till verksamheten, fungerar inte.

I det nya sättet att jobba tar affärsverksamheterna på Ericsson ett större ansvar för sin globala kompetensutveckling för att snabbare kunna svara mot nya behov på marknaden.

Utbildningsenheten stöttar genom att sköta ramverk, metodik, teknikplattformar och tillhandahåller en gemensam lärandeportal och utbildar de som tar fram kompetensutvecklingsprogrammen ute i verksamheten.

I stort sett alla affärsenheter och funktioner har någon med ansvar för kompetensförsörjningen inom sitt område. De tar bland annat fram webbaserade och anpassade utbildningar som publiceras på Ericssons lärandeportal. Portalen är uppdelad efter affärsområde eller funktion, totalt 60 portaler, där varje enhet äger och ansvarar för sin del.

Portalen har totalt 30 000 unika besökare per månad.

– Vi vill att den blir en plats där man bidrar med kunskaper och insikter.

Portalen är ett led i att Ericsson vill bli bättre på att utnyttja den egna kompetensen.

– Utmaningen är att hitta arbetssätt som snabbt fångar upp kunskaper hos personer inom företaget och gör dem tillgängliga för andra.

En annan viktig faktor för att lyckas är att skapa en kultur där det är ok att lägga tid på att dela med sig av erfarenheter misstag och ofärdiga tankar.

– Dela inte med dig när allt är färdigt, då kan det vara för sent för andra att dra nytta av det. Får andra ta del av idéer och lösningar tidigt ökar chansen att de bidrar med värdefull kunskap.

Fakta

  • Tänk tidigt på hur styrningen ska ske. Se till att det är affären som styr den lärande organisationen och inte hr-avdelningen.
  • Förstå användarna. Har kundprojektledaren eller säljaren tid att gå en kurs?
  • Gör inte allt på en gång. Ta fram några framgångsfall först som andra kan titta på.
  • Tänk på kulturaspekterna. Förblindas inte av ny teknik eller omorganisationer. Kulturen är viktigast för att lyckas.
  • Kulturförändringen måste börja uppifrån. Hela ledarskiktet måste tala om det och själva leva efter det.
  • Säkra att det finns en gemensam styrgrupp för lärande som binder ihop och samordnar ansvaret.