En effektiv lärande organisation är bra på att samarbeta och lära av kunderna och omvärlden. Det handlar om att vara innovativ och att sprida kunskap internt. Det kräver att det finns en kultur som tillåter att medarbetare får söka och dela med sig av kunskap.

Det konstaterar Johan Skoglöf, konsult på Learntech, som hjälper företag att skapa lärande organisationer. Första nivån är att förstå att allt lärande måste vara inriktat mot verksamhetens mål och det var och en gör i sitt arbete.

– Att alla ska gå en och samma kurs för att lära sig en ny produkt är sällan rätt väg. Det säljaren behöver kunna för att förklara värdet för kunden är inte detsamma som teknikern behöver för att installera produkten.

Företag som skapat effektiva lärande organisationer är bra på att koppla lärandet till verksamhetsmålen. De har inte själva lärandet i fokus.

I stället för att tänka på hur kunskapen ska tas in koncentrerar de sig på hur medarbetarna ska stöttas på jobbet så att de presterar bättre.

– Lärandet är en liten del av kompetensutvecklingen. Det som påverkar mer är motivation, hur tillåtande organisationen är och hur gränssnitt och processer ser ut. Hur ser stödet ut? Går det lätt att hitta information när den behövs?

Fortfarande är ”att gå en kurs” förstahandslösningen för företag som upplever att de har ett kompetensproblem. Det innebär att bara fem procent av verktygslådan används, enligt Johan Skoglöf.

– Flytta lärandet till arbetet. Det enklaste steget är att använda flexiblare former, till exempel små e-learninglektioner eller webbmöten.

De flesta lär sig även informellt genom att pröva, prata med kollegor prata med en expert.

En viktig del är att ha chefer som tycker att det är viktigt att utbyta kunskap och som skapar ett klimat där det ges möjlighet att dela med sig.

De som lyckas skapa en lärande organisation kan räkna med bättre lönsamhet, eftersom de blir snabbare på att reagera på förändringar i omvärlden. De blir dessutom attraktivare som arbetsgivare enligt Johan Skoglöf.

– En organisation som ställer krav, tillåter och hjälper anställda att vara bra har lättare att attrahera folk och få dem att stanna. De som jobbar där blir mer anställningsbara än andra.

Fakta

  1. Inför processer och metoder som kopplar lärandet och organisationens mål.
  2. Se till att lärandet kan ske när och var som helst. Komplettera klassrum med till exempel enklare e-learning eller webbmöten.
  3. Mät effekten av lärandet och inte bara kursgenomförande.
  4. Organisera ansvaret för utbildningen nära verksamheten.
  5. Fokusera på arbetsprestationer.
  6. Gör lärandet tillgängligt när arbetsuppgifterna utförs.
  7. Stötta det informella lärandet, inför lärportaler.
  8. Formalisera lärande i arbetet. Bygg in i jobbroller och processer.
  9. Inför system som tillåter anställda att dela med sig och samarbeta runt kunskaper.
  10. Bygg in samarbete och kunskapsdelning i jobbroller, processer och framför allt som en del av kulturen på arbetsplatsen.