Enligt en ny undersökning från PA Consulting Group finns det ett tydligt samband mellan jämlikhet och ekonomisk framgång. Man har kommit fram till resultatet genom att under en sexårsperiod analysera rapporter från ett 50-tal amerikanska och brittiska privata företag. Studien visar att de företag som hade en bra fördelning mellan män och kvinnor i styrelse och ledningsgrupp kunde visa upp betydligt bättre resultat än där fördelningen var mindre jämlik. Man har mätt företagens finansiella prestation utefter värdet på en investering i företagets aktier över en femårsperiod, då värdet återinvesterats i dessa aktier.

Man pekar även på att jämlikhet och arbetsprestationer tycks vara nära sammankopplade. De företagen som presterade bäst i studien var också de företag som hade en framgångsrik företagskultur. För att nå en bra företagskultur pekar PA Consulting Group ut några särskilda punkter, som att ta fram ett tydligt mål och skapa en uttalad lagkänsla i gruppen. Studien pekar ut att en bra företagskultur i många fall är ett resultat av en jämnare fördelning av män och kvinnor i beslutsfattande positioner. De två organisationer som helt saknade kvinnor i beslutsfattande roller var också de två som uppvisade sämst resultat.

Mats Alerius är Sverigechef på PA Consulting Group, och drar slutsatsen att det ligger i ett företags intresse att vara jämlikt, även av rent ekonomiska skäl.

– Studien visar att företagskulturen spelar av avgörande roll för att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs, och är väl förtrogna med sin arbetsgivares uppdrag och vision. Studien visar också att det ligger i ett företags intresse att vara jämlikt och att förekomsten av rätt företagskultur kan bidra till att skapa en mer jämlik arbetsplats med bättre förutsättningar för medarbetare oavsett kön att lyckas, säger Mats Alterius.